O fundacji

Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie

Fundacja pod nazwą Instytut Spraw Administracji Publicznej, została ustanowiona przez jednoosobowego Fundatora Janusza Niczyporuka. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz Statutu. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000376930.

Głównymi celami Fundacji jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce, a także inicjowanie, promowanie i realizowanie wszelkich inicjatyw w sprawach dotyczących administracji publicznej.

Fundacja realizuje główne cele przez działania szczególnie w zakresie:

1) upowszechniania wyników badań naukowych i prac rozwojowych na temat administracji publicznej;

2) wykonywania badań i analiz oraz opracowywania opinii i ekspertyz, w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi odnośnie administracji publicznej;

3) opracowywania ocen dotyczących aktualnego stanu i perspektyw rozwoju administracji publicznej;

4) prowadzenia działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej w administracji publicznej;

5) prowadzenia i rozwijania baz danych związanych ze sprawami administracji publicznej;

6) prowadzenia działalności informacyjnej o administracji publicznej;

7) prowadzenia działalności wydawniczej, związanej z podejmowanymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, a także inicjatywami w administracji publicznej;

8)prowadzenia działalności promocyjnej, popularyzatorskiej i wychowawczej odnośnie administracji publicznej;

9) organizowania studiów podyplomowych, które są związane z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;

10) prowadzenia innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów doszkalających.

 

Dr hab. Janusz Niczyporuk, prof. UMCS Prezes Zarządu Fundacji Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie z wykształcenia jest prawnikiem. Dodatkowo ukończył aplikację sędziowską w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Lublinie oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Od roku 1987 do dzisiaj jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, najpierw w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, a później w Katedrze Postępowania Administracyjnego, w której od 2007 roku zajmuję stanowisko Kierownika. Rada Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie nadała Januszowi Niczyporukowi w 2007 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie oceny dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej o tytule – Dekoncentracja administracji publicznej. Był promotorem dwóch doktoratów.

Łącznie jego dorobek naukowy obejmuje łącznie 73 pozycji, w tym dwie przyjęte do druku. W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące publikacje: Dekoncentracja administracji publicznej, Lublin 2006; Kodyfikacji postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010 - redakcja; Teoria nauk administracyjnych – aktualność dzieła profesora Jerzego Stefana Langroda, Paryż 2011 - redakcja; oraz współredaktorem książek: Polski model sądownictwa administracyjnego, Lublin 2003, System egzekucji administracyjnej, Warszawa 2004, Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, Część I i Część II, Warszawa 2011.

Zakres działalności dydaktycznej dr. hab. Janusza Niczyporuka, prof. UMCS obejmuje: postępowanie administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji, prawo administracyjne część ogólna, prawo administracyjne część szczegółowa, nauka o administracji, ustrój samorządu terytorialnego, zamówienia publiczne. Współpracuje także z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, gdzie zajmuje stanowisko profesora. Dodatkowo Janusz Niczyporuk współpracował z: Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Zamościu, Wyższą Szkołą Handlu i Prawa w Warszawie; zaś ostatnio współpracuję z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Przyrodniczą w Sandomierzu. Ponadto jest członkiem w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych i naukowych: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie, Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej w Białymstoku, Komisja XIV Prawnicza Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe.

Dr hab. Janusz Niczyporuk, prof. UMCS posiada także doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym, finansowanym ze środków krajowych i zagranicznych, którego efektem było zredagowanie części II publikacji na konferencję naukową w czerwcu 2011 r. w Kazimierzu Dolnym, zatytułowaną: Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, Warszawa 2011, pod red. Janusza Niczyporuka, Jacka Sadowego, Mirosława Urbanka. Publikacja ta została przygotowana w ramach projektu pt. Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo, realizowanego we współpracy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Urzędu Zamówień Publicznych, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 2.1 pt. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, podziałanie 2.1.3 pt. Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw.

Dodatkowo Dr hab. Janusz Niczyporuk, prof. UMCS uczestniczy w Lubelskim Konsorcjum Naukowym, zawartym pomiędzy Politechniką Lubelską, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który reprezentuje. Uczestniczy także w projekcie pt. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej, gdzie pełni funkcje eksperta prawnego. Przygotuje pięć ekspertyz stanu prawnego, aktualnie przygotował ekspertyzy stanu prawnego w zakresie: unieszkodliwiania azbestu w warunkach składowisk podziemnych i prawnego pozyskania punktów azbestowych.